Skip to content

 

 


SF Deri işçilerinin Direnişi 87.Gününü Doldurdu

İşçiler ve Emekçiler Direnen İşçilerin Yanında Olmalıdır

İzmir SF Leather Deri ve Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic.Ltd.Şti’  İşçilerinin Deriteks Sendikasında örgütlenmeye başlamasıyla işten atmalar sonrası başlayan direniş 87. gününü doldurdu. DERİTESK Sendikası'nın örgütlenme çalışması yürüttüğü SF Deri’de 200 işçi; SF Konfeksiyon’da 200 işçi kötü koşullarda, düşük ücretlerle çalışıyor. Deriteks her iki işyerinde de örgütlenme çalışması yürütüyor.

SF Leather Deri, Uluslararası Mulberry, Lancel, Je Porte Mon Bebe, Haremligue, Michael Corse firmalarına kadın ve erkek çantası, cüzdan gibi malzemeler üretiyor. İşçilerin ürettiği çantaları  Mulberry  firması  en düşük 3-4 bin TL’sına pazara sunuyor.

İşveren SF Leather Sendikal  Hak ve Özgürlüklere Saldırıyor.

İşçilerin Deriteks Sendikasında örgütlenmesini hazmedemeyen işveren 14 sendika üyesini 25-26 Mart tarihlerinde işten çıkarmıştı.  Fabrikada çalışmaya devam eden diğer sendika üyelerine baskı uygulamaya ve sendikadan istifa ettirmeye çalıştı. Geçtiğimiz 87 gün içerisinde Deriteks Sendikası İzmir Şubesi defalarca İşverene, sendikalaşmanın İşçilerin yasal hakkı olduğunu belirtti. İşverene bu hakka saygı duyma ve atılan işçileri geri alma çağrısını yineledi. İşten çıkarılan işçilerin direnme hakkını kullanmalarına tahammül gösteremeyen SF Leather Deri yönetimi işçilerin temel hak ve özgürlüklerini; örgütlenme özgürlüğünü ve ifade etme özgürlüklerini yok saydı.

SF Leather Deri’nin Patronlarından Biri İşçi Sınıfının Tanıdığı Bir İsim

SF Deri’nin ortaklarından birisi İzmir Basma Fabrikası’nın sahibi Frederic Giraud’dur. İzmir’in en eski Levanten ailelerinden biri olan Giraud’lar, Koç ailesinin dünürüdür. İzmir Basma Fabrikası’nın 2000’li yılların başında kapanmasının ardından, işçilere yıllarca kıdem tazminatları ödenmemiş ve işçiler ücret ve tazminatlarını mücadele sonucunda alabilmişlerdi.

İşçilerin Niçin Sendikalaşıyor?

SF Leather Deri’de işçiler yoğun  ve uzun çalışma saatlerine karşın düşük ücret almakta. Fazla mesai ve hafta sonu mesaisi yaparak düşük ücretleri yükseltmeye çalışıyorlar; böylelikle mesailerle oniki saate kadar uzayan günlük iş saatleri arasında, yemeklerin yetersizliği neredeyse aç çalışmalarına yol açıyor;‘’ramazan paketi” dışında hiçbir yardım ya da sosyal hakta almıyorlar. Ayrıca işçiler, yöneticilerin işçilere yönelik  yaklaşım ve davranışları (hakaret, azarlama) vb. uygulamaların kaldırılması ve işverenle toplu sözleşme masasına oturarak çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi için  mücadele ediyorlar.

Din ve İnanç Özgürlüğü Yok Sayıldı

SF Deride  kadın işçilerin başörtüsü takması yasak. İşçilerin sendikal örgütlüğe yönelmeleri ve mücadelelerinin kazanımı ile kadın işçilere başörtüsü yasağı kaldırıldı. İşveren işçilerle yaptığı toplantıda inanç özgürlüğüne saygılı olacağını açıkladı. Ayrıca bir oda, ibadet yeri (mescit) olarak düzenlendi. Yemeklerde iyileştirmeye yapıldı.

SF Deri Patronları İşçilere ve Sendika Yönetimine Hukuk Dışı Uygulamalarla Baskı Uyguluyor

SF Leather Deri işçilere ve sendika yönetimine haksız rekabete dair yasa hükümlerini ihlal ettikleri ve bu nedenle zarara uğradıklarını iddia ederek 300 bin lira tazminat talebiyle dava açmıştır. Nitekim 26.05.2015 tarihinde direnen işçilerin beklemekte olduğu kamuya ait Serbest Bölge girişinde  bulunan pankarta İcra Memurunca el konulmuş  ve  2. Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimliği 25.05.2015 tarihinde tensiben vermiş olduğu ihtiyati tedbire dair kararı, işçilere ve sendika başkanına  tebliğ etmiştir.

Sendika Üretici bir Firma mı ?

Sendika  haksız rekabetin unsuru olamaz. Sendika Deri ve konfeksiyon alanında üretici bir firma değildir. Deri konfeksiyon sektöründeki rekabetin tarafı da değildir. Deriteks İzmir Şubesi Yöneticileri ve Sendika üyeleri, uluslararası sözleşmeler ve yasalar çerçevesinde örgütlenme haklarını kullanmıştır. Ulusal ve uluslar arası yasalar çerçevesinde yürütülen sendikal faaliyetin, “deri çanta imalatı sektöründe” işverenler arasında gerçekleşen rekabete bir etkisinin bulunması söz konusu bileolamaz..

İşverenin Talebi ile Mahkemenin Kararını Hukuka Aykırı Buluyoruz.

Mahkemenin kararı hukuka aykırıdır ve sendikaların sınıf içerisinde örgütlenmesini ve  faaliyetini yasaklamaktadır.

Kararda; ‘‘..organizasyon ve üretim bilgilerini, çalışanlara ilişkin politikalarını müşterilerinin ticari unvan ve markalarını, afiş, pankart, yazı ve internet ortamında kullanmalarının engellenmesi için bu tür yazı, görsel,haber ve yorum içeren;

a-)Afişlerin asılmasının, toplantı ve gösterilerde kullanılmasının,

b-)internet ve sosyal medyada paylaşmalarının, ‘’ önlenmesine diyor. Sendikalar Yasası ‘‘çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için’’ esasları düzenlemekte ve işçilerin haklarının ilerletilmesinde ve çıkarlarının savunulması görevini  içermektedir.  Bu karar ile “şirketin organizasyon ve üretim bilgileri” ile “çalışanlara ilişkin politikaları” konularının afiş, pankart, yazı, internet paylaşımı, haber ve yorum yapılamaz duruma getirilmektedir. Sendikal faaliyet uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasalara aykırı bir şekilde  yasaklanmaktadır. SF deri’nin ‘’organizasyonu ve üretim bilgileri’’ ve ‘’çalışan politikaları’’ doğrudan sendikanın ulusal ve uluslararası yasalarca belirlenmiş çalışma alanına girmektedir. Sendikanın işverenin çalışanlara ilişkin politikalarını eleştirmek, kamuoyuyla paylaşmak, işçilerin lehine değiştirmek için faaliyet yürütmesi, işçilerin haklarının korunması, ve pazarlık konusu yapması  asli göreviyken, kararın kapsamı düşünüldüğünde   sendikal faaliyetin yasaklanması söz konusudur. Karar bu yönüyle de hukuka aykırıdır. .

Sendikal faaliyet Ulusal ve Uluslararası yasalarca; ILO’nun 87 ve 98. Maddeleri ve Anayasa hükümlerince güvence altına alınmıştır.

Mulberry Markasının Çalışma Yaşamı Kriterleri

SF Deri’nin  ürettiği çantaları satan Mulberyy firması da kurumsal ve sosyal sorumluluk politikaları gereği, işçilerin özgür bir şekilde sendikalara üye olmalarının ve toplu pazarlık özgürlüklerinin tanınması gerektiğini savunmaktadır.

“1‐ Örgütlenme Özgürlüğü ve Çalışanların Temsili

Tedarikçilerin çalışanların istedikleri bir derneği kurma ya da katılmalarına ve çalışanların haklarına saygı duymaları gerekir (işçi konseyleri, sendika veya işçi birlikleri gibi). Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık haklarının kanunen kısıtlandığı durumlarda işveren bağımsız, özgürce gelişebilecek toplu pazarlığa engel olmamalı, bunu kolaylaştırmalıdır. İşçi temsilcilerinin işyerinde görevlerini yerinegetirme imkânları vardır ve bu nedenle ayrımcılığa maruz bırakılamazlar.

2‐ Ayrımcılık yapılamaz

İşe alım sürecinde; ırk, kast, milliyet, din, yaş, engellilik, cinsiyet, medeni durum, cinsel yönelim, sendika veya siyasi üyelik, eğitime erişim, terfi, işten ayrılma konularında ayrımcılık yapılamaz.”

Firmanın açıkladığı kriterlerden başlıcaları  bunlardır. SF Leather Deri aynı zamanda müşterisi Mulberyy markasının işçilere yönelik kriterlerine de uymamaktadır.

Deriteks İzmir Şubesi ve işçiler de SF Deride’ki  tüm faaliyetlerini  yasal  ve meşru güvencelerini hatırlatmak ve SF Deri’yi  işçilerin yasal  haklarına uymaya davet etmek istemektedir. Firmanın mal sattığı şirketlerin kriterlerine uygun davranmasını istemek ve işten attığı işçilerin geri almasını ve iş yaşamını sürdüren işçilerin üzerindeki baskıların ve sendikal örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını talep etmektedir.

Demokratik  Hakların Kullanılması Yasaklanamaz

Deritekas İzmir Şubesi’nin sendikalı olan işçilerin işten çıkarılmasına, çalışan işçilere baskı uygulanmasına karşı demokratik barışçıl tepkilerini göstermeleri, pankart açmaları, basın açıklaması yapmaları, sosyal medyada paylaşmaları, sendikal faaliyetin ve temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarının bir biçimidir. Mahkemenin pankarta icra  yoluyla el koyması, sosyal medyada ve internette paylaşmalarını yasaklaması aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerinin yasaklanması ve kısıtlanması ya da hakların uygulanmasının engellenmesi anlamına gelmektedir.

İşveren ve yargı düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, işçilerin toplu pazarlık haklarının engellenmesi yönündeki hak ihlallerini durdurmalı ve evrensel hukuk ilkelerinin gereğini yapmalıdır.

İşçiler, Emekçiler, Sendikalar, Meslek Örgütleri,  Emekten  Yana Tüm Örgütler  SF Deri İşçilerini Yalnız Bırakmayacaktır. GÜN DAYANIŞMA ve HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR.

SF Leather Deri’nin düşük ücretlerle çalıştırmave ücret köleliğine karşı Deriteks İzmir Şubesinde örgütlenmeye çalışan ve işverenin ağır politikalarıyla karşı karşıya kalan işçilerin davası hepimizin, tüm işçilerin, emekçilerin davasıdır. Eğer SF Deri işçisi kazanırsa, tüm emekçiler kazanacak!

İşten atılmalara, sendikasızlaştırmaya, asgari ücret köleliğine, sendikal hakların, ifade ve düşünce özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yapma hakkının, örgütlenme özgürlüğünün sosyal medya ve internet paylaşımlarının yasaklanmasına karşı ve tüm  iş kazaları ve işçi cinayetlerine, sömürüye ve baskıya karşı SF deri işçileriyle dayanışmaya!

Yaşasın Emekçilerin Sınıf  Dayanışması!

20.06.2015

İmece-Der