Skip to content

EMEK BARIŞ VE DEMOKRASİ CEPHESİ

Askeri ve sivil darbelere karşı örgütlü bir birleşik mücadelenin örülmesini yaşam dayatmaktadır. Asker-sivil darbelere karşı olmak demokrat olmanın kriteridir. Askeri ve sivil darbeler, yeni sömürge ülkelerde emperyalizmin ve işbirlikçi tekelci burjuvazinin işçi sınıfı ve emekçilere karşı sınıf çıkarlarını; siyasi, ekonomik ve mali taleplerini gerçekleştirme aracıdır. Tekelci kapitalizm ve çok uluslu şirketler ve onların zor aygıtları olan devletler hegamonyaları ve ekonomik ve siyasi çıkarları için yeni sömürge ülkelerde kendilerine bağımlı askeri ve siyasi güçler aracılığıyla darbeler yaptırmakta; ülkelerin içişlerine karışmakta, bölgesel savaşları kışkırtmakta ve tarafı olmaktadır.

Bugün askeri ve sivil darbeler kapitalizmin daha fazla kar hırsıyla işçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki sömürüyü katmerleştirmesi, yeni dünya düzenine uygun İslami cumhuriyet perspektifi ile kamusal ve sivil alanın dizayn edilmesi politikası izlenmektedir. İslami cumhuriyet politikalarına karşı direnme potansiyeli taşıyan tüm muhalif hareketleri ve emekçi kitlelerin muhalefetini, Kürt halk hareketini ‘Olağanüstü Hal’ ve ‘Kanun Hükmümde kararnameleri’’ ile tasfiye etmek kürt halk hareketinin yeni OHAL yasalarıyla şiddet sarmalında tutmak içinde zorun farklı biçimlerini kullanmaktadır.

Siyasi iktidarın, eski baglaşığı Fetullah Cemaatinin AKP iktidarı ile çatışması iktidar kavgasıdır. Fetullah Gülen hareketi ile AKP’nin niteliği ikisinin de dinci siyasal hareketler olmasıdır. Nitelik açısından da aralarında öze ilişkin bir faklılık bulunmamaktadır. Gülen Cemaatinin sivil siyasi kanadı da AKP içerisinde bulunmaktadır. Gülen Cemaati bu coğrafyada İslami bir devlet kurmak istemekte ve kurtuluş savaşının tüm kazanımlarını -sunni islami bir cumhuriyet için önemli yol alındı-tasfiye ederek, ABD ve Nato’nun desteği ile İslami bir rejim değişikliğini gerçekleştirmek istemektedir.

İki siyasi güç arasındaki çatışma Fettullah Gülen hareketinin İslami bir devletin yapılandırılması için koşuların oluştuğunu düşünmesi ve AKP’yi de tasfiye etmek istemesidir. İslami iki kanat arasındaki çatışma ve askeri darbecilerin başarı sağlayamaması üzerine Fetullah hareketini ve muhalefeti tasfiye etmek için TSK’da kamu ve sivil alanda cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir tasfiye hareketine girişildi. Vakıflar,şirketler,okullar,yurtlar vb. cemaat yapılanmalarıne el kondu. İktidar Devlet kurumlarındaki Fettullah kadrolarını OHAL yoluyla “kanun hükmünde kararnameler” aracılığıyla tasfiye ediyor. Tasfiyelerle yetinmeyerek yine OHAL yoluyla gözaltı süresini uzatarak otuz güne çıkardı. Böylece zaten gözaltında bulunan askeri kalkışmacılar için değil, işçi sınıfı, emekçiler, düzen muhalifleri ve muhalif Kürt hareketine de gözdağı verilerek sindirme ve zapturapt altına alma yolu seçildi.

Siyasi iktidar askeri darbeyi siyasi bir fırsata çevirme sivil darbe stratejisi izlemektedir. Askeri darbeye karşı gerek parlamentodaki partilerin gerekse parlamento dışı muhalefetin dik durması parlamentoyu darbecilere karşı savunması önemlidir. Ancak siyasi iktidar sözcüleri bir yandan parlamentonun direnişini göklere çıkarırken, diğer yandan, kısıtlı ve örtülü demokrasiyi de sınırlamak üzere meclisi bypas ederek Ohal ilan etti. Parlamento aracılığıyla darbeciler için alınması gereken tedbirler ve yasal düzenlemeler olağanüstü hal ilanı ile hükümete kanun hükmünde kararnamelerle yönetme imkanı sundu. Parlamentonun yetkileri böylece tasfiye edilmiş oldu. Darbecilere karşı birleşen siyasi partiler ve parlamento etkisizleştirilerek kanun hükmünde kararnameler dönemi yıllar sonra yeniden işlerlik kazandı. Zaten kullanılamaz duruma getirilen temel hak ve özgürlüklerin kullanımı Olağan üstü hal koşullarında tamamen yasaklanmış oldu. Siyasi iktidar, iktidarını pekiştirme ve her türden muhalefeti tasfiye etme ve İslami cumhuriyet ekseninde engelleri temizleme yolu izlemektedir.

AKP ve siyasi iktidar başkanlık yolunda; güçler ayrılığını işlevsizleştimek, devlet içindeki karar merkezlerini başkanın elinde toplamak ve İslami bir cumhuriyet yolunda ilerlemektedir. İktidar olma gücünü geliştirme ve İslam cumhuriyetini ilerletme yolunda, işbirlikçi kapitalizmin sınıf çıkarlarına uygun; emekçilerin iş ekmek özgürlük mücadelesini, muhalif ve düzen karşıtı siyasi hareketleri ve muhalif kişileri de politik yaşamdan tasfiye etme stratejisi izleyen iktidarın manevralarını boşa çıkarmak için, demokratik hak ve özgürlükleri savunmak ve emek, barış ve demokrasi güçlerinin birliği ile mücadele iradesini ortaya koymaktır

Faşizme karşı olan herkesin birleşmesi ve demokrasi mücadelesini güçlendirmenin önemi açıktır. Askeri, sivil Darbeciliğe ve faşizme karşı demokratik güç birliği ve demokrasi cephesi oluşturmak siyasi partilerin, odaların, birliklerin ve kitle örgütlerinin demokratik mücadelesinin önünü açacaktır.

Darbeciliğe ve faşizme karşı;

*Olağanüstü Hal kaldırılmalıdır.

*Darbeciliğe karşı duruşu ve Gülen Cemaatiyle ilişkisi veya başka bir nedenle gözaltına alınan tüm yurttaşlar ayrım gözetmeksizin demokratik hukuk devleti ölçütlerine göre yargılanmalıdır. işkence, kötü muamele ve adaletsizliğe karşı durulmalı, idam cezası tartışmaları gündemden çıkarılmalıdır

* Düşünce ve ifade özgürlüğünü savunma;

* Düşünce ve ifade özgürlüğünün ayrılmaz araçları olan toplanma ve barışçıl gösteri hak ve özgürlüğünü;

* Siyasal ve diğer toplumsal, mesleki örgütlenmeler üzerinde baskı ve tehditlerin kaldırılmasını;

* Parlamentonun işlevsizleştirilmesine ve kapatılmasına karşı siyasal hak ve özgürlüklerin zenginleştirilmesi;

*Kürt sorunun barışçıl ve demokratik çözümü; silahların susması ve müzakere yolunun açılmasını;

*Halkların eşit ve özgür birliği için mücadele edilmesini;

*Alevilerin farlı din ve kültürlerin inanç özgürlüğünün savunulmasını ; devletin din, dinin devlet işlerinden tamamen bağımsız olması ve elini çekmesini; demokratik ve gerçek laiklik için mücadele etmeyi;

*Ulusların kendi kaderlerine tayin hakkına saygı gösterilmesini; başka ülkelerin içişlerine karışarak, siyasal rejim dayatılmamasını;

*Emperyalizmin her türden silahlı güçlerinin ülke topraklarından çekilmesini, üslerin kapatılmasını;

* Bölgeden emperyalist güçlerin çekilmesini ve bölge haritasının, emperyal çıkaralara uygun yeniden çizilmesine ve paylaşılmasına karşı direnilmesini;

*İşçi sınıfı ve emekçilerin demokratik özgürlüklerinin ve kazanılmış haklarının savunulmasını.

*Güvenceli çalışma ve sendikal hakların yasal ve yaşamsal anlamda güvenceye alınmasını;

*Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) nin demokratikleştirilmesi grev hakkının önündeki engellerin kaldırılmasını;

*Taşeronlaştırma, kıdem tazminatının kaldırılması ve kiralık işçilik uygulamalarına karşı mücadele edilmesini;

*Kadın hak ve özgürlüklerinin koşulsuz savunulması, kadına yönelik şiddete ve cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele etmeyi;

*Gençliğin bilimsel-özerk-demokratik-parasız eğitim-öğretim hakkını; iş ve gelecek mücadelesini desteklemeyi; YÖK’ün kaldırılması için mücadelelerini;

*Mimar ve mühendisleri ilgilendiren Uluslararası İŞ Gücü yasasının geri çekilmesini;

*Herkese sağlıklı bir yaşam ve parasız sağlık hakkı. Sağlık Torba Yasasının iptal edilmesini;

*Küçük üretici ve köylülere enflasyonun altında kredi tahsisi ve ucuz kredi kullanımı sağlanmasını. Destekleme alımları tüccara yarayan biçimlerde değil, üreticiler lehinde olmasını; tarıma yapılacak desteklerin  bütçe kaynaklarından yapılmasını; temel gıda maddelerinin yoksullara ucuz fiyatla ulaşmasının sağlanmasını;

*Tarım emekçilerine yönelik bir ekonomik ve sosyal güvence ağı geliştirilmesi. Kırsal kesimde kadınlara yönelik özel bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulması için mücadele. Tarımda üretime emeği ile katılan tarım işçilerinin emeklerinin karşılığını almasını;

*Hes, res, termik santrallere karşı halkın yanında olmayı, yaşanabilir, gelecek kuşaklara devredilebilir doğal yaşam alanlarına sahip çıkmayı ;

*Doğanın ve çevrenin işbirlikçi tekeller tarafından yağmalanmasına ve talan edilmesine karşı durmayı;

*Gıda güvenliğini;

Kararlılıkla savunmak bağımsız demokratik bir cumhuriyetin onurlu yoludur.